Algemene voorwaarden behandelingen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbetaling en transactie waarop de Nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard mits hiervan door een van deze partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of per mail aan Beauty Brand Store melden. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zal het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht. Indien de cliënt zonder telefonische melding aan Beauty Brand Store te laat op de afspraak verschijnt wordt de extra tijd in rekening gebracht en / of kan de nagelstudio besluiten de afspraak te verplaatsen.

2. Betalingen

Beauty Brand Store zal de behandelingen naar inzicht en vermogen, in overeenstemming met met de eisen die hieraan gesteld worden, uitvoeren. Indien noodzakelijk wordt de cliënt ingelicht over eventuele financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

Beauty Brand Store vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De vermelde prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum aangekondigd. Aanbiedingen en cadeaubonnen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

3. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Brand Store tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Brand Store noteert de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Beauty Brand Store zal de gegevens van de cliënt niet verkopen, gebruiken voor meerdere doeleinden of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

4. Geheimhouding

Beauty Brand Store is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling of als dit voortvloeit uit de aard van informatie. De geheimhouding vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Brand Store verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Aansprakelijkheid /beschadigingen / diefstal

Beauty Brand Store is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding door de cliënt. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
Tevens is de nagelstudio niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologie van welke aard dan ook.) Beauty Brand Store heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Brand Store meldt diefstal altijd bij de politie.

6. Garantie

Beauty Brand Store geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op een nieuwe set kunstnagels. In deze garantieweek worden maximaal 2 kunstnagels kosteloos gerepareerd. Op overige behandelingen (opvulbehandelingen, lakken, kleuracryl, manicure, verstevigen ) wordt geen garantie gegeven. 

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk heeft gebroken.
 • De cliënt andere producten, dan door Beauty Brand Store geadviseerde, heeft gebruikt voor
  onderhoud.
 • De cliënt het advies (bijv. nagelziekte, allergie) om medische hulp te zoeken niet binnen 5
  dagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de, door Beauty Brand Store geadviseerde, producten niet volgens de
  gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte,
  slechte thuisverzorging en plaatsing onder de 18 jaar.
 • Afspraken met betrekking op garantie van kunstnagels van cliënten die te maken hebben met extreem
  nagelbijten worden in overleg gemaakt.

7. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze binnen vijf werkdagen na de behandeling schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Brand Store. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Brand Store de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

8. Nailart

Indien Beauty Brand Store een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op de aangebrachte nailart motieven berust bij Beauty Brand Store. Indien een cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beauty Brand Store. De Nagelstudio kan hiervoor kosten in rekening brengen. Indien er geen toestemming is gevraagd en de aangebrachte nailart wordt binnen commerciële doeleinden geconstateerd, zal er door Beauty Brand Store gewezen worden op artikel 8 uit de Algemene Voorwaarden en een vergoeding worden geëist.

9. Gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na vervaarlijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Brand Store het recht de cliënt toegang tot de studio te weigeren.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Brand Store en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden van Beauty Brand Store zijn gedeponeerd binnen de Kamer van Koophandel te Tiel. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is de laatste gedeponeerde versie.