Opleidingsreglement

1. Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Beauty Brand Store als Opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

2. Lesdagen

Alle groeps lessen vanaf 5 personen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur met drie kwartier lunchpauze, muv privetraining, 2 a 3 personen en tenzij anders is aangegeven. Tijdens de lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur krijgt u en eventueel uw model van ons een lunch aangeboden. De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen. Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven.

Herhalingsdagen zijn alleen geldig voor de certificatiedag en tot 1 jaar na het bijwonen van de laatste cursusdag.

3. Inhalen van de cursussen

De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient voor aanvang van de opleiding bij Beauty Brand Store schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. Bij meer dan 1 verschoven lesdag per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad € 25,- administratiekosten berekend.

Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen via email adres info@beautybrandsstore.nl
Beauty Brand Store is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan u medegedeeld.

4. Lesgeld

4.a. Om verzekerd te zijn van deelname aan de Basis opleiding, dient u zich schriftelijk aan te melden en een aanbetaling te voldoen na inschrijving en het termijn of het gehele bedrag 2 weken voor de eerste lesmodule. Zonder deze aanbetaling wordt u niet beschouwd als aangemeld en kunt u niet deelnemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur voor betaling van de opleiding. Middels deze factuur dient u de betaling van de opleiding te voldoen,
4. b. Het lesgeld dient 3 weken voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan door middel van een overmaking via bank. Beauty Brand Store behoudt zich het recht voor om bij annulering vóór aanvang van de cursus 10% van het lesgeld in te houden in verband met administratiekosten. Beauty Brand Store behoudt zich het recht voor om bij annulering na aanvang van de cursusdag 50% van het lesgeld in te houden in verband met administratie- en annuleringskosten.
4.c. Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten met in acht name van punt 4a.
4.d. Het lesgeld, dient op tijd (voor aanvang van de cursus) op de rekening van de Beauty Brand Store te zijn bijgeschreven. Bij het niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigd bedrag/termijn, zal het na één herinnering, direct uit handen gegeven worden, met alle kosten van dien voor de nalatige debiteur. Het resterende bedrag van de gehele cursus zal aan u berekend gaan worden.
4.e. Lesgeld wat in termijnen wordt voldaan, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

 

5. Lespakketten

Beauty Brand Store heeft voor diverse modulen lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. Alle producten worden in de les toegelicht en gebruikt. De lespakketten ontvangt u, na betaling, op de 1 e lesdag van een module. Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen tenzij anders is aangegeven in de bevestigingsbrief. U dient uw naslagwerk, pen en papier mee te nemen.

6. Modellen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw modellen. Beauty Brand Store kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat u niet onverhoopt zonder model komt te zitten.

7. Docenten

Docenten van Beauty Brand Store zijn ervaren nagelstylisten. Zij krijgen een uitgebreide didactische training. Alle docenten werken volgens dezelfde methode. Mocht u onverhoopt een andere docent krijgen, dan is de continuïteit van de lesmethode gewaarborgd.

8. Vooropleiding

Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst en thuis de praktijk veel oefent.

9. Certificatiedag

De certificatiedag wordt ongeveer een tot vier maanden na de laatste lesdag afgenomen. Beauty Brand Store organiseert meerdere malen per jaar certifictiedagen voor alle cursisten die een Magnetic opleiding volgen.

10. Studiefinanciering

Voor de opleiding van nagelstyling bij Beauty Brand Store is geen studiefinanciering mogelijk. Indien u zich op advies van een uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het UWV of het RBO.

11. Certificaat

Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons per techniek een deelcertificaat. Wanneer u alle techniekmodules succesvol heeft afgesloten, ontvangt u, na overlegging van de reeds behaalde deelcertificaten bij uw laatste examen automatisch het Magnetic diploma Basis Nagelstylist. Na met goed gevolg afronden van een applicatiecursus ontvangt u een officieel certificaat van deelname.

12. Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over een onderdeel van de dienstverlening van Beauty Brand Store geldt onderstaande
klachtenprocedure. Deze procedure heeft tot doel om, indien er uwerzijds sprake is van ontevredenheid over de opleiding bij Beauty Brand Store c.q. klachten daaromtrent, de relatie tussen u en ons te herstellen en eventuele klachten op te lossen. Deze procedure heeft dus met name betrekking op klachten met betrekking tot workshops en cursussen georganiseerd door Beauty Brand Store. De bij deze procedure betrokken personen en instanties zijn dus u, de klant, Beauty Brand Store, het
opleidingscentrum en de daarbij betrokken leraren. Iedere klacht  zal vertrouwelijk worden behandeld en wel door W.J van de Bovenkamp.

Klachten kunnen worden ingediend door een mail te sturen aan info@beautybrandsstore.nl of per post:
Beauty Brand Store, t.a.v W.J van de Bovenkamp, Walstraatje 2a, 4001 AZ, Tiel . Na binnenkomst van de klacht ontvangt u per ommegaande een ontvangstbevestiging van Beauty Brand Store. Klachten dienen binnen 10 dagen nadat het feit van de klacht is geconstateerd bij Beauty Brand Store gemeld te worden.
Iedere klacht dient voorzien te zijn van de contactgegevens van de klager (naam, adres, woonplaats, telefoon). Beauty Brand Store neemt dan binnen 5 werkdagen contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen. Tevens geeft Beauty Brand Store aan wanneer de klager een reactie van de zijde van Beauty Brand Store kan verwachten. Beauty Brand Store registreert de klacht en informeert eventuele overige betrokkene(n) c.q. neemt contact op met deze overige betrokkene(n) en vraagt om een schriftelijke reactie.  Op basis van de informatie verzameld zal Beauty Brand Store een voorstel formuleren en dit aan de klager mede delen. Klachten zullen in principe binnen een termijn van 3 maanden worden afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om de klacht te kunnen onderzoeken dan zal de klager daarvan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 2 weken in kennis worden gesteld. Er zal dan tevens een aangegeven worden wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.

13. Privacy Persoonsgegevens

Beauty Brand Store gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. Beauty Brand Store is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Beauty Brand Store verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14. Aansprakelijkheid

1. Beauty Brand Store is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen.
2. Beauty Brand Store is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wil’s Nagelstudio is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
3. Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
4. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

15. Beschadiging en diefstal

1. Beauty Brand Store heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt.
2. Beauty Brand Store meldt diefstal altijd bij de politie.

16. Aanvullende bepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Beauty Brand Store.